Other works

Gweithiau eraill

Cefndir

Mae’r Grid Cenedlaethol yn dod ag ynni’n fyw trwy gludo gwres, golau a phŵer i dai a busnesau pobl. Rydym hefyd wrth galon chwyldro i greu dyfodol ynni mwy gwyrdd, ac rydym yn ymroddedig i leihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr uniongyrchol ein hunain i sero-net erbyn 2050, yn unol â tharged cyffredinol y DU.

Nid rhywbeth y gallwn ei gyflawni dros nos yw unioni’r fantol rhwng faint o allyriadau nwyon tŷ gwydr a gynhyrchwn a faint y byddwn yn ei dynnu o’r atmosffer.

Wrth i ni archwilio ffyrdd newydd i harneisio ynni adnewyddadwy a newydd y ffordd y gweithredwn, mae’n rhaid i ni barhau i ddod ag ynni’n fyw drwy beirianneg drawsnewidiol sy’n darparu’r hyn y mae ei angen ar gartrefi a busnesau.

Nwy yw sylfaen y siwrnai i gyflawni sero-net. Mae’n darparu ffynhonnell gwres a phŵer diogel a dibynadwy i dros 80% o gartrefi a busnesau Prydain. Trwy gyflenwi sylfaen ddibynadwy i fodloni galw’r wlad am ynni, mae’n galluogi mwy a mwy o arloesi a thyfu ffynonellau ynni adnewyddadwy glanach, ond mwy ysbeidiol.

Gall nwy helpu datgarboneiddio gwres hefyd, sef ffynhonnell allyriadau carbon fwyaf y DU, am y gost isaf a gyda’r tarfu lleiaf i ddefnyddwyr. Mae hyn yn wir ar gyfer nwy naturiol a mathau eraill o nwy fel hydrogen a biomethan.

Ar yr un pryd, mae newid o ran ble y daw ein nwy ni ar hyn o bryd. Mae’r nwy sydd ar gael o feysydd Môr y Gogledd wedi lleihau ac i wneud iawn am y gwahaniaeth, mae mewnforion trwy derfynellau Nwy Naturiol Hylifedig (LNG) yn cynyddu.

Mae angen i’r Grid Cenedlaethol ymateb i’r newidiadau hyn. Rydym yn hwyluso cystadlu ym maes cyflenwi nwy ym Mhrydain ac yn sicrhau bod rhwydwaith trosglwyddo nwy y DU – sef y pibelli a’r tyrbinau sy’n gyrru nwy o amgylch y wlad – yn gallu darparu ar gyfer natur newidiol cyflenwi. Rydym yn cysylltu ffynonellau cyflenwadau â chartrefi a busnesau.